Milujemekufry.com na Firmy.cz

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)Adresát (prodávající):

 

Internetový obchod: www.milujemekufry.com

Společnost: Dolfi – 1920 s.r.o.

Se sídlem: Toužimská 767, hala B3, Praha 9, 199 00

IČ/DIČ: 27128351/CZ27128351

E-mailová adresa: dolfi1920@seznam.cz

Telefonní číslo: 234 253 700

 

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

 Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ….................................. jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku č. ….................... Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (zde je třeba vadu podrobně popsat ).________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). 

Zároveň Vás žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání................................./  datum obdržení..................................

  2. Číslo objednávky:

  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem.............................................................................................
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání na číslo účtu)..............................................................................

  4. Jméno a příjmení spotřebitele:

  5. Adresa spotřebitele:

  6. E-mail:

  7. Telefon:
V........................................., Dne............................................
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele__________________________________

Podpis

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č............................
Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci, mechanická poškození a poškození při letecké či jakékoliv jiné přepravě.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.